2020 Lightgewicht Rollator 3.0

Handleiding(NL) – User Manual(EN) 

EN: This user manual is part of the delivery. It will be available to the user and will remain in the product when it is delivered. Due to technical progress, we reserve the right to change the version described in this manual.

NL: Deze handleiding maakt deel uit van de zending. De handleiding is beschikbaar voor de gebruiker en zal beschikbaar blijven bij het product na levering. Door technische ontwikkeling behouden wij het recht de versie, welke beschreven staat in deze handleiding, te veranderen.

EN: Product Parts

NL: Onderdelen

EN: Indication and intended use – 2020 Rollator 
Do not exceed the maximum user weight limit of 136KG.

NL: Indicatie en beoogd gebruik – 2020 Rollator
Overschrijd in geen geval het maximale gebruiksgewicht van 136 kg.

EN: Picture Instruction
NL: Instructie afbeeldingen

Step 1/Stap 1: 

EN: Take out the 2020 rollator from carton, 4 Knob Screws are in the bag.
NL: Haal de 2020 rollator uit het karton, de sterbouten zitten in het plastic zakje.

Step 2/Stap 2: 

EN: Open the packed 2020 rollator, put the front wheel and rear leg down, use knob screws to fix front wheel and rear leg tightly.

NL: Open de verpakte 2020 rollator, duw het voorwiel en de arm van het achterwiel naar beneden, gebruik de sterbouten om het voorwiel en de arm van het achterwiel goed en strak vast te zetten.

Step 3/Stap 3: 

EN: Hang the bag on the bag Hanger. And use the Velcro to fix the bag on the frame.

Press the silver locking pin to adjust the handle height to the suitable user height, the silver locking pin must be bounced out of the frame to lock.    

NL: Hang de tas over het hangermechanisme en gebruik het klittenband om de tas te bevestigen aan het frame.

Duw op de zilveren sluitpin om de hoogte van het handvat in te stellen naar wens van de gebruiker, de zilveren sluitpin moet uit het frame steken voor vergrendeling.

EN: If lock the brake, push down the brake lever, push up, walking again.

NL: Om de parkeerrem in te schakelen, duwt u de remhendel naar beneden, trek de remhendel omhoog om de parkeerrem te ontgrendelen en verder te lopen. 

EN: If with cane, put the cane into cane holder, then use Velcro to fix the top of cane.

NL: In geval van een wandelstok of -kruk, plaats de kruk in de houder en gebruik klittenband om de bovenkant vast te zetten.

EN: Operation Instruction:
NL: Gebruiksinstructies:            

EN: Fold or unfold the rollator

Place the 2020 rollator in front of you in the direction of travel and apply the parking brake.

Unfold:

With both hands, push the side tubes of the seat down and right down until the folding mechanism clicks into place. Do not touch under the seat to avoid injury from the locking mechanism. Loosen the front wheel locking bolts and then lower the wheels. Use the locking screws to lock the wheels in this position. Then please hang the shopping bag.

The handles of the 2020 rollator can be adjusted in height to fit the size of the user. To adjust the height, push in the locking pins on the left and right, then pull up the handle bar until the desired position is reached. There are eight positions available. The pins snap in automatically.

Fold:

Remove the shopping bag from the frame. Pull the locking band in the middle of the seat upwards – the 2020 rollator folds up. Loosen the knob screws of the front wheels and then fold the wheels upwards. Use the knob screws to lock the wheels in this position.

NL: In- en uitklappen van de rollator

Plaats de 2020 rollator voor u in de looprichting en vergrendel de parkeerrem.

Uitklappen:

Met beide handen duwt u de zijkanten van de zitting naar beneden tot het vouwmechanisme op zijn plaats klikt. Kom niet met uw handen onder de zitting om verwonding aan het sluitmechanisme te voorkomen. Gebruik eventueel de sterbouten om de voor- en achterwielen op de juiste plaats te bevestigen. Hang vervolgens de tas aan het daarvoor bestemde hangmechanisme.

De handvaten van de rollator zijn in hoogte instelbaar naar wens van de gebruiker. Om de hoogte in te stellen, duwt u de zilveren sluitpin, rechts en links, in en trekt u aan het handvat tot de goede hoogte is bereikt. Er zijn acht posities beschikbaar. De sluitpin vergrendeld de hoogte wanneer deze weer uit het frame steekt. 

Inklappen:

Verwijder de tas van het frame. Trek de trekband in het midden van de zitting omhoog – de rollator vouwt in.
Draai de sterbouten van de voorwielen los en vouw de wielen omhoog. Gebruik de sterbouten om de wielen in deze stand te bevestigen.

EN: Brake

Service brake (when pushing): Pull the brake levers upwards.
Parking brake (when parking and using the seat function): Press the brake levers downwards.

NL: Rem

Remmen tijdens het lopen: Trek de remhendels omhoog.
Parkeerrem tijdens stilstand of gebruik van de zitting: Duw de remhendels omlaag.

EN: Climbing Aid

Pressing the tip on the extended frame makes it easier to lift the steering wheels.

NL: Hulp bij stoepranden (Hellinghulp)

Indien u achter op het verlengde frame duwt (langs het achterwiel), maakt u het makkelijker de voorwielen te liften.

EN: Safety Instructions

Always observe the minimum and maximum permissible height of the sliding tubes. 
Do not hang on the handles – danger of tipping!
Use the service brake on steep roads (pull the brake levers up).
Use the 2020 rollator only on firm, level ground.
Never use the 2020 rollator to move when the rollator is folded! If you lean too much against the handles, the rollator can tilt backwards.
When folding and unfolding the rollator, clothes and body parts can be clamped.
Use for purposes other than walking, such as transporting heavy loads or kicking, is inappropriate and dangerous.

NL: Veiligheidsinstructies

Neem altijd de minimum en maximum toegestane hoogte van de geleidingsbuizen in acht.
Hang niet op de handvaten – gevaar op kantelen!
Gebruik de remmen tijdens het lopen op steilere hellingen (trek de hendels omhoog).
Gebruik de 2020 rollator op een vaste en stevige ondergrond.
Gebruik de 2020 rollator nooit om voort te bewegen wanneer deze nog is ingeklapt. Er bestaat een gevaar dat de rollator kantelt.
Bij het in- en uitklappen van de rollator kunnen kleding of lichaamsdelen bekneld raken.
Gebruik voor doeleinden anders dan lopen, zoals het transporteren van zware goederen, is niet toegestaan en gevaarlijk.

EN: Cleaning

Cleaning and disinfection should be carried out at regular intervals. Use a mild soapy solution without abrasives.
Standard methods can be used for disinfection. Do not use steam injection equipment or scrub or corrosive cleaners.

NL: Schoonmaak

Het schoonmaken en desinfecteren zou regelmatig uitgevoerd mogen worden. Gebruik een milde zeep zonder schuurmiddelen. De standaardmethoden voor desinfectie kunnen gebruikt worden. Gebruik in geen geval stoomreinigers of schoonmaakmiddelen met bijtende stoffen. 

EN: Technical Specification:

Maximum Loading Capacity: 136KG
Total Weight: 8.0KG
Maximum Loading Bag: 5.0KG

NL: Technische Specificatie:

Maximaal laadvermogen: 136 kg
Totale gewicht: 8.0kg
Maximaal gewicht boodschappentas: 5.0 kg